Nápověda

Elektronické přejímky technické dokumentace

Schéma procesu elektronických přejímek technické dokumentace

Celý proces elektronické přejímky probíhá z pohledu Dodavatele stavby na portálu DPO a skládá se ze tří základních částí:

 1. Příprava a předání technické dokumentace Dodavatelem stavby
 2. Automatická kontrola formálních náležitostí technické dokumentace portálem DPO
 3. Akceptace technické dokumentace technikem, jejíž výsledek (schválení nebo zamítnutí) portál DPO zobrazí

Příprava technické dokumentace v elektronické formě

Požadavky na technickou dokumentaci všech typů staveb plynárenského zařízení vychází z metodik umístěných na portálu:
https://dpo.gasnet.cz/dokumenty/realizace-staveb

Pro úspěšné zahájení elektronické přejímky musí předávané dokumenty splňovat formální náležitosti, které portál DPO automaticky kontroluje. Teprve dokumenty splňující tyto formální náležitosti se dostanou k technikovi, který hodnotí jejich věcnou správnost. Portál DPO kontroluje tyto formální náležitosti:

 1. Název dokumentu odpovídá požadovanému formátu, který je uveden v seznamech pro jednotlivé typy elektronických přejímek viz Seznamy dokumentace pro elektronickou přejímku cizích a vlastních staveb na portálu https://dpo.gasnet.cz/dokumenty/realizace-staveb
 2. Byl předán požadovaný počet dokumentů daného typu
 3. Maximální velikost jednoho dokumentu je 25 MB, výjimku představuje pouze elektronický stavební deník, fotodokumentace a projektová dokumentace, pro které je maximální povolená velikost jednoho dokumentu až 125 MB (dokumenty skenujte barevně jako rastr, tzn. bez textové vrstvy, v rozlišení max. 300 – 600 dpi)
 4. Dokument je ve formátu PDF/A (naskenované dokumenty převeďte s využitím funkce portálu DPO Přejímka dokumentace / Konverze do PDFA: https://dpo.gasnet.cz/prejimka-dokumentace/konverze-pdfa
 5. Dokument je opatřen platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který nepoškozuje formát PDF/A a má minimální požadovanou platnost 48 hodin, nezbytnou pro zahájení dlouhodobé údržby dokumentu v Digitálním archivu provozovatele DS

Kromě dokumentů technické dokumentace můžete v rámci elektronické přejímky předat i další pomocné dokumenty, např. smlouvu o zajištění provozu plynovodní přípojky, které nemusí splňovat žádné formální náležitosti s výjimkou maximální velikosti dokumentu.

Podepisování dokumentů elektronickým podpisem

Při podepisování dokumentů elektronickým podpisem dodržujte tato pravidla:

 1. Druh podpisu musí odpovídat dané stavbě:
  • TD - Cizí stavba + TD - Přípojka nová/přeložka – uznávaný elektronický podpis*
   (*uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis /nebo lze využít kvalifikovaný elektronický podpis**/)
  • TD - Vlastní stavba – kvalifikovaný elektronický podpis**
   (**kvalifikovaný elektronický podpis s nejvyšším stupněm důvěryhodnosti je rovnocenný vlastnoručnímu podpisu, musí být jednak zaručený, ale navíc musí být vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření podpisů /USB token, čipová karta/ a musí být založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy)
 2. Naskenovaný dokument nejdříve zkonvertujte do formátu PDF/A, teprve pak ho podepište.
 3. Pro podepisování využívejte doporučené aplikace a typ podpisu doporučený pro konkrétní aplikaci

Některé aplikace, resp. některá jejich nastavení, při vytváření elektronického podpisu poškozují formát PDF/A. Dokument podepsaný takovou aplikací s nevhodným nastavením neprojde kontrolou PDF/A při předání přejímky, přestože byl před podepsáním na portálu DPO správně konvertován. Poškození formátu PDF/A lze předejít pouze výběrem správné aplikace a využitím doporučeného typu podpisu.

Obecně platí, že většina zdarma i komerčně dostupných aplikací nepoškodí formát PDF/A v případě, že se dokumenty podepisují neviditelným podpisem. Neznamená to však, že využívání neviditelného podpisu je povinné. Je pouze nezbytné, aby při podepisování nedošlo k poškození formátu PDF/A a podepsaný dokument prošel kontrolou PDF/A při předání přejímky.

Zápis o technické přejímce

Zápis o technické přejímce je ke stažení zde:
https://dpo.gasnet.cz/dokumenty/realizace-staveb

U elektronicky předávané dokumentace odpovídá datum přejímacího řízení v zápisu datu elektronického podpisu provozovatele DS nebo jeho zástupce (1). Jméno, příjmení, společnost a vlastnoruční podpis stavebníka, zhotovitele, provozovatele DS a ostatních účastníků stavebního řízení mohou být v zápisu nahrazeny kvalifikovaným elektronickým podpisem. U zápisů podepsaných viditelným podpisem se tyto údaje, v závislosti na nastavení, mohou zobrazovat přímo v textu dokumentu (2).

Všechny tyto údaje lze vždy zjistit z vlastností elektronického podpisu. Dokument otevřete v programu Adobe Reader, z pruhu nástrojů v levé části aplikačního okna vyberte podpisy (1), klikněte na některý z podpisů, např. na podpis zástupce provozovatele DS (2) pravým tlačítkem myši, v kontextovém menu zvolte nabídku zobrazit vlastnosti podpisu (3) a v dialogovém okně uvidíte údaje o podepisující osobě včetně data a času podepsání dokumentu (4), podrobné údaje včetně společnosti pak získáte zobrazením certifikátu (5), na kterém je elektronický podpis založen..

Krok 1 – Zahájení elektronické přejímky technické dokumentace

Do webového prohlížeče zadejte adresu portálu DPO https://dpo.gasnet.cz a zvolte nabídku Přejímka dokumentace (1). Zadejte Vaše přihlašovací údaje, tzn. uživatelské jméno a heslo, které jste získali při registraci uživatele typu Dodavatel / Technický partner nebo Dodavatel / Dodavatel plynárenských staveb. Zvolte nabídku Založit přejímku (2), v bloku Typ přejímky vyberte typ přejímky (3) a klikněte na tlačítko Další krok (4).

Vysvětlivky:

 • TD - Cizí stavba (investiční akce soukromého investora)
 • TD - Přípojka nová (samostatně budovaná nová přípojka)
 • TD - Přípojka přeložka
 • TD - Vlastní stavba (investiční akce GasNet)

Krok 2 – Identifikace stavby a etapy, pro kterou se technická dokumentace předává

V bloku Stavba zadejte Číslo stavby (1) a stiskněte tlačítko Načti (2). Portál DPO ověří existenci stavby v interním systému provozovatele DS. Pokud stavba neexistuje, nelze pokračovat v přejímce. Pokud stavba existuje a má zadanou alespoň jednu etapu, zobrazí se výběrové pole Etapa stavby (3), ze kterého vyberete etapu stavby, pro kterou předáváte technickou dokumentaci. Pokud je k dispozici volba pro výběr technologie, tak zadejte technologii. U některých typů přejímek má vždy technologie hodnotu Místní sítě (4). Po vyplnění požadovaných údajů stiskněte tlačítko Další krok (5). V tomto okamžiku je přejímka založena, po otevření nové záložky kliknutím na nabídku Přehled přejímek (6) + (7) a kdykoliv se můžete vrátit k jejímu dokončení bez nutnosti znovu zadávat dříve vyplněné údaje.

Krok 3 – Zadání kontaktních údajů pro zasílání notifikačních mailů

V bloku Kontaktní údaje vyberte z nabídky Preferovaného hodnotitele (1), kterým je technik, kterému obvykle předáváte technickou dokumentaci. Na jeho e-mailovou adresu zašle portál DPO notifikační mail ve chvíli, kdy automatické formální kontroly proběhnou úspěšně a dokumenty přejímky budou k dispozici pro akceptaci v interním systému provozovatele DS. Na e-mailové adresy uvedené ve třech polích Kontaktní mail zašle portál DPO notifikační mail v okamžiku, kdy technik přejímku v interním systému provozovatele DS schválí nebo zamítne. Dvě nepovinná pole Kontaktní email (2) můžete v případě potřeby využít k zadání e-mailových adres dalších kolegů, které chcete informovat o schválení nebo zamítnutí přejímky. Po zadání e-mailových adres stiskněte tlačítko Další krok (3).

Krok 4 – Vložení dokumentů technické a ostatní dokumentace

V bloku Technická dokumentace vidíte seznam předávaných dokumentů, u každého dokumentu Vás portál DPO v bublinové nápovědě skryté za ikonou „i“ (1) informuje o správném názvu a povoleném počtu vkládaných dokumentů. Povinnost dokumentu s konkrétním kódem obsahu (např. MS08A) je signalizována znakem „*“ za názvem dokumentu. Povinnost alespoň jednoho dokumentu v konkrétní skupině kódů obsahu (např. alespoň jeden z dokumentů ve skupině kódů MS06, tzn. MS06A nebo MS06B) je signalizována znaky „**“ za názvem dokumentu. Stiskněte tlačítko Vyberte soubory (2), v dialogovém okně operačního systému Zvolte soubory nahrání (3) a potvrďte. Dialogové okno podporuje hromadný výběr, tzn. že můžete najednou vybrat a nahrát všechny dokumenty přejímky, které se nachází v jednom adresáři.

Pro každý nahrávaný dokument zobrazí portál DPO v dolní části bloku Technická dokumentace výsledek operace (4).

Pokud se nahrávání podaří, zobrazí portál DPO název dokumentu v Seznamu předávané dokumentace (5) a v případě potřeby je možné ho kliknutím na ikonu Koš smazat. Pokud se nahrávání nepodaří, je možné dokument znovu vybrat a nahrávání opakovat.

V okamžiku nahrávání PDF dokumentů proběhne kontrola jejich kompatibility se standardem PDF/A, a kontrola elektronického podpisu, tzn. zda je podpis kvalifikovaný a má minimální požadovanou platnost 48 hodin, nezbytnou pro zahájení dlouhodobé údržby dokumentu v Digitálním archivu provozovatele DS. Úspěšná kontrola je signalizována zelenou ikonou (6), chyba pak ikonou „!“. Kliknutím na tlačítko Další krok (7), které je aktivní jen když okamžité kontroly proběhnou úspěšně, přejděte do bloku Ostatní dokumentace (8), kde lze stejným způsobem nahrát pomocné dokumenty přejímky, které nepodléhají žádným formálním požadavkům.

Některé typy technologií, např. místní sítě nebo vysokotlaky, mohou v závislosti na typu stavby vyžadovat předání dílčí dokumentace propojů nebo HUP. To je umožněno strukturováním elektronické přejímky do podsložek. V praxi to znamená, že pro každý předávaný propoj nebo HUP lze v bloku Technická dokumentace založit ikonou (1) novou, uživatelsky pojmenovanou složku (2). Následně lze tuto složku ikonou (3) otevřít, nahrát do ní dokumenty stejným způsobem jako do hlavní složky přejímky a následně se ikonou (4) do hlavní složky přejímky vrátit.

Krok 5 – Předání přejímky k automatické formální kontrole a ověření výsledku

V posledním bloku Zpracování se nachází tlačítko Odeslat ke kontrole, které je aktivní pouze v případě, že přejímka neobsahuje žádné formální chyby. Po jeho stisknutí se text změní na Odesílám. Počkejte, než se text změní zpět na Odeslat ke kontrole a tlačítko se stane neaktivním. To je signál, že portál DPO zahájil u PDF dokumentů ověření výsledků formální kontroly. Vyberte nabídku Přehled přejímek (1) a ve sloupci Stav (2) uvidíte jednu z následujících možností:

 • Probíhá hodnocení (3) – formální kontroly proběhly úspěšně, technik obdržel notifikační mail a přejímka je připravena na jeho akceptaci v interním systému provozovatele DS, ikona Oko signalizuje, že přejímku v tomto stavu nemůžete editovat
 • Chyba formální kontroly (4) – některý z dokumentů neprošel formální kontrolou, kliknutím na ikonu Tužka otevřete detail přejímky a opravte chyby podle postupu v následujícím kroku
 • Probíhá formální kontrola – ověření výsledků formální kontroly, které běžně proběhne do 15 vteřin, ještě nebylo dokončeno, opakovaným výběrem nabídky Přehled přejímek můžete informace o průběhu kontrol aktualizovat nebo můžete počkat na automatickou aktualizaci zobrazení, které se provádí každou minutu (pokud je po uplynutí 5 minut předaná přejímka stále v tomto stavu, zašlete její detaily na e-mailovou adresu distribuce-plynu-online@gasnet.cz)

Krok 6 – Oprava přejímky, ve které automatická formální kontrola nalezla chyby

Kontaktní maily a dokumenty přejímky, která je ve stavu Chyba formální kontroly otevřená pro editaci, lze opravit (nahrát nové soubory) (1), nebo smazat (2).

Dokumenty, které kontrola označila jako chybné jsou označeny ikonou „!“ lze stisknutím tlačítka Vyberte soubory nahradit stejně pojmenovaným opraveným dokumentem nebo kliknutím na ikonu Koš vymazat a vložit odlišně pojmenovaný opravený dokument.

Podrobné informace o zjištěných chybách se zobrazí po kliknutí na ikonu Soubor (3).

Protokol formální kontroly (4) zobrazuje výsledky kontrol.  

Po dokončení opravy v režimu Editace přejímky stiskněte tlačítko Předat ke kontrole a postupujte stejně jako v předchozím kroku.

Krok 7 – Oprava přejímky, kterou technik zamítl

Při zamítnutí přejímky technikem je na všechny Kontaktní e-mailové adresy zaslán notifikační mail. Zamítnutá přejímka je v Přehledu přejímek ve stavu Zamítnuto (1) a v bublinové nápovědě se zobrazuje Důvod zamítnutí (2).

Ikonou Tužka otevřete přejímku pro editaci a nahraďte dokumenty, které technik zamítl. Tyto dokumenty jsou označeny ikonou červeného křížku a lze je stisknutím tlačítka Vyberte soubory nahradit stejně pojmenovaným opraveným dokumentem. Náhrada je signalizována ikonou Šipky směřující směrem dolů. Dokumenty, které technik schválil, nelze nahradit, jsou označeny ikonou Zaškrtnutí. Po dokončení opravy v režimu Editace přejímky stiskněte tlačítko Předat ke kontrole a postupujte stejně jako v předchozím kroku.

Pokud je vše v pořádku, pak technik potvrdí Zápis o technické přejímce, případně další požadované dokumenty, svým elektronickým podpisem a přejímku schválí.

Notifikační mail o schválení přejímky je zaslán u všech druhů staveb na všechny Kontaktní e-mailové adresy. Odkaz pro stažení dokumentů je v notifikačním mailu pouze u samostatně budovaných přípojek. Přejímka je k dispozici v Přehledu přejímek ve stavu Schváleno po dobu jednoho roku, pak se přestane zobrazovat. Všechny dokumenty je možno stáhnout po kliknutí na jejich link (odkaz).

Videonávody