Nápověda

Elektronické přejímky geodetického zaměření

Schéma procesu elektronických přejímek geodetického zaměření

Celý proces elektronické přejímky probíhá z pohledu Geodeta na portálu DPO a skládá se ze tří základních částí:

 1. Příprava geodetického zaměření Geodetem a jeho předání
 2. Automatická kontrola formálních náležitostí geodetického zaměření portálem DPO
 3. Akceptace geodetického zaměření jedním nebo dvěma techniky, jejíž výsledek (schválení nebo zamítnutí) portál DPO zobrazí

Příprava geodetického zaměření v elektronické formě

Požadavky na geodetické zaměření jsou uvedeny v metodickém pokynu „Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí“, označovaném také jako „geodetická směrnice“. Pro úspěšné zahájení elektronické přejímky musí dokumenty splňovat formální náležitosti, které portál DPO automaticky kontroluje. Teprve dokumenty splňující tyto formální náležitosti se dostanou k technikům(technik realizace staveb, technik koordinace, technik dokumentace PZ), kteří hodnotí jejich věcnou správnost. Portál DPO kontroluje tyto formální náležitosti:

  1. Dokument má správný název, který odpovídá požadavkům geodetické směrnice uvedeným v kapitole D.3.2 Elaborát geodetické dokumentace
  2. Byl předán požadovaný počet dokumentů (povinné dokumenty jsou označeny v seznamu výše, pro některé typy lze předat pouze 1 dokument)
  3. Maximální velikost jednoho dokumentu je 25 MB
  4. PDF dokumenty jsou ve formátu PDF/A (pro převod můžete využít funkci portálu DPO Přejímka dokumentace / Konverze do PDFA
  5. Dokumenty jsou zpracovány v souladu s požadavky geodetické směrnice, včetně jejich ověření programem KDirSign v souladu se Zeměměřickým zákonem, Vzhledem ke skutečnosti, že externí časové razítko vytvořené programem KDirSign není součástí externího elektronického podpisu, tzn. neprodlužuje jeho platnost, musí mít externí elektronický podpis geodetického zaměření minimální požadovanou platnost 48 hodin, nezbytnou pro zahájení jeho dlouhodobé údržby v Digitálním archivu provozovatele DS.

  Kromě dokumentů geodetického zaměření můžete v rámci elektronické přejímky předat i další pomocné dokumenty, které nemusí splňovat žádné formální náležitosti s výjimkou maximální velikosti dokumentu. Tyto dokumenty se předávají samostatně a neověřují se v programu KDirSign.

  Krok 1 – Zahájení elektronické přejímky geodetického zaměření

  Do webového prohlížeče zadejte adresu portálu DPO https://dpo.gasnet.cz a zvolte nabídku Přejímka dokumentace (1). Zadejte Vaše přihlašovací údaje, tzn. uživatelské jméno a heslo, které jste získali při registraci Vašeho účtu. Zvolte nabídku Založit přejímku (2), v bloku Typ přejímky (3) vyberte požadovanou přejímku, kterou máte na základě Vašeho oprávnění k dispozici, a klikněte na tlačítko Další krok (4). Geodetická zaměření mohou předávat uživatelé s oprávněním Odborná veřejnost / Úředně oprávněný zeměměřický inženýr nebo Dodavatel / Technický partner, případně Dodavatel plynárenských staveb.

  Krok 2 – Identifikace stavby a etapy, pro kterou se zaměření předává

  V bloku Stavba zadejte Číslo stavby nebo Číslo hlášení (1) a u stavby stiskněte tlačítko Načti (2). Portál DPO ověří existenci stavby nebo hlášení v interním systému provozovatele DS. Pokud stavba nebo hlášení neexistují, nelze pokračovat v přejímce. Pokud stavba existuje a má zadanou alespoň jednu etapu, zobrazí se výběrové pole Etapa stavby (3), ze kterého vyberete etapu stavby, pro kterou předáváte geodetické zaměření. Pokud jako geodet neznáte správné číslo stavby a etapy nebo číslo hlášení, obraťte se na Dodavatele stavby nebo technika provozu a údržby, pro které geodetické zaměření zpracováváte. U geodetického zaměření samostatné přípojky zadejte Datum vpuštění plynu, u geodetického zaměření dozorované stavby a opravy zvolte Technologii (4). Po vyplnění požadovaných údajů stiskněte tlačítko Založit přejímku (5). V tomto okamžiku je přejímka založena, po otevření nové záložky kliknutím na nabídku Přehled přejímek (6) s přidržením klávesy Ctrl uvidíte přejímku na prvním místě Seznamu přejímek (7) a kdykoliv se můžete vrátit k jejímu dokončení bez nutnosti znovu zadávat dříve vyplněné údaje.

  Krok 3 – Zadání kontaktních údajů pro zasílání notifikačních mailů

  V bloku Kontaktní údaje zadejte do povinného pole Preferovaný hodnotitel (1) e-mailovou adresu technika, kterému obvykle předáváte geodetické zaměření. Pro samostatné přípojky a opravy je to technik dokumentace PZ, pro dozorované stavby technik realizace staveb, pro doměření technik koordinace, který doměření objednal. Na tuto e-mailovou adresu zašle portál DPO notifikační mail ve chvíli, kdy automatické formální kontroly proběhnou úspěšně a dokumenty přejímky budou k dispozici pro akceptaci v interním systému provozovatele DS. Na e-mailové adresy uvedené ve třech polích Kontaktní mail zašle portál DPO notifikační mail v okamžiku, kdy schvalující technik přejímku v interním systému provozovatele DS schválí nebo zamítne. Dvě nepovinná pole Kontaktní email (2) využijte k zadání e-mailových adres dalších spolupracovníků, které chcete informovat o schválení nebo zamítnutí přejímky, např. adresy odpovědných pracovníků zhotovitele stavby. Po zadání e-mailových adres stiskněte tlačítko Další krok (3).

  Krok 4 – Vložení dokumentů geodetického zaměření a ostatní dokumentace

  V bloku Technická dokumentace vidíte seznam předávaných dokumentů, u každého dokumentu Vás portál DPO v bublinové nápovědě skryté za ikonou „i“ (1) informuje o správném názvu a povoleném počtu vkládaných dokumentů, ikona „!“ (2) signalizuje povinný dokument. Stiskněte tlačítko Vyberte soubory (3), v dialogovém okně operačního systému Zvolte soubory k nahrání (4) a potvrďte. Dialogové okno podporuje hromadný výběr, tzn. že můžete najednou vybrat a nahrát všechny dokumenty přejímky, které se nachází v jednom adresáři. Pro každý nahrávaný dokument zobrazí portál DPO v dolní části bloku Technická dokumentace výsledek operace (5). Pokud se nahrávání podaří, zobrazí portál DPO název dokumentu v Seznamu předávané dokumentace (6) a v případě potřeby je možné ho kliknutím na ikonu Koš smazat. Pokud se nahrávání nepodaří, je možné dokument znovu vybrat a nahrávání opakovat. Kontrola formátu PDF/A a kontrola platnosti externího elektronického podpisu a externího časového razítka probíhá v okamžiku nahrávání dokumentů. Úspěšná kontrola je signalizována ikonou „zaškrtnutí“ (7), chyba pak ikonou „!“. Kliknutím na tlačítko Další krok (8), které je aktivní jen když okamžité kontroly proběhnou úspěšně, přejděte do bloku Ostatní dokumentace (9), kde lze stejným způsobem nahrát pomocné dokumenty přejímky, které nepodléhají žádným formálním požadavkům.

  Vložení souboru OVERENI_UOZI.txt (10), opatřeného externím elektronickým podpisem a externím časovým razítkem, není povinné. Pokud chcete pouze otestovat, zda předávané DGN/TXT/PDF soubory odpovídají požadavkům geodetické směrnice, vložte do přejímky soubory geodetického zaměření ještě před jejich ověřením v programu KDirSign. Testovací režim přejímky využívejte pouze pro stavby, jejichž geodetické zaměření plánujete v dohledné době předat. Přejímku, u které proběhly automatické formální kontroly, totiž nelze z přehledu přejímek vymazat.

  Krok 5 – Předání přejímky k automatické formální kontrole a ověření výsledku

  V posledním bloku Zpracování se nachází tlačítko Předat ke kontrole, které je aktivní pouze v případě, že přejímka obsahuje všechny požadované dokumenty. Po jeho stisknutí se text změní na Odesílám. Počkejte, než se text změní zpět na Předat ke kontrole a tlačítko se stane neaktivním. To je signál, že portál DPO zahájil kontrolu, zda jsou předané dokumenty zpracovány v souladu s požadavky geodetické směrnice. Pokud byl předán i dokument OVERENI_UOZI.TXT, opatřený externím elektronickým podpisem a externím časovým razítkem, kontroluje se také, zda bylo geodetické zaměření ověřeno v souladu se Zeměměřickým zákonem. Vzhledem ke skutečnosti, že externí časové razítko vytvořené programem KDirSign není součástí externího elektronického podpisu, tzn. neprodlužuje jeho platnost, musí mít externí elektronický podpis geodetického zaměření minimální požadovanou platnost 48 hodin, nezbytnou pro zahájení jeho dlouhodobé údržby v Digitálním archivu provozovatele DS. Po výběru nabídky Přehled přejímek (1) uvidíte ve sloupci Stav (2) jednu z následujících možností:

  • Probíhá hodnocení (3) – formální kontroly proběhly úspěšně, schvalující technik obdržel notifikační mail a přejímka je připravena na jeho akceptaci v interním systému provozovatele DS, ikona Oko signalizuje, že přejímku v tomto stavu nemůžete editovat
  • Chyba formální kontroly (4) – geodetické zaměření neprošlo formální kontrolou, kliknutím na ikonu Tužka otevřete detail přejímky a opravte chyby podle postupu v následujícím kroku
  • Probíhá formální kontrola – formální kontroly, které běžně proběhnou do 60 vteřin, ještě nebyly dokončeny, opakovaným výběrem nabídky Přehled přejímek můžete informace o průběhu kontrol aktualizovat nebo můžete počkat na automatickou aktualizaci zobrazení, které se provádí každou minutu (pokud je po uplynutí 15 minut předaná přejímka stále v tomto stavu, zašlete její detaily na e-mailovou adresu distribuce-plynu-online@gasnet.cz)

  Krok 6 – Oprava přejímky, ve které automatická formální kontrola nalezla chyby

  Kontaktní maily a dokumenty přejímky, která je ve stavu Chyba formální kontroly otevřená pro editaci, lze opravit. Stisknutím tlačítka Vyberte soubory nahraďte všechny předané dokumenty geodetického zaměření stejně pojmenovanými opravenými dokumenty nebo kliknutím na ikonu Koš předaný dokument vymažte a vložte odlišně pojmenovaný opravený dokument. Po náhradě dokumentu se původní ikona „!“ (1) změní na ikonu Šipky (2). Podrobné informace o zjištěných chybách se zobrazí po kliknutí na ikonu Soubor (3) v Protokolu formální kontroly (4), který obsahuje výsledky těchto kontrol:

  1. Kontrola, zda je externí elektronický podpis souboru OVERENI_UOZI.TXT kvalifikovaný, platný a má minimální požadovanou platnost 48 hodin, nezbytnou pro zahájení jeho dlouhodobé údržby v Digitálním archivu provozovatele DS. Tato kontrola se neprovádí v testovacím režimu.
  2. Kontrola, zda bylo geodetické zaměření ověřeno v souladu se Zeměměřickým zákonem. Tato kontrola ověřuje předané dokumenty stejně jako kontrola KDirVerify z instalace programu KDirSign, který využíváte pro ověření výsledků zeměměřické činnosti. Tato kontrola se neprovádí v testovacím režimu.
  3. Kontrola, zda jsou předávané PDF soubory kompatibilní se standardem PDF/A-1b nebo vyšším.
  4. Kontrola, zda byly DGN soubory (s výjimkou Polohopisu) a TXT účelový soubor Měřených bodů PZ zpracovány v souladu s geodetickou směrnicí. Výsledek této kontroly má v protokolu dva stupně závažnosti:
   1. Jako CHYBY jsou vyhodnocovány závažné rozpory s geodetickou směrnicí, které brání úspěšnému dokončení automatické formální kontroly a importu dat do interního GIS systému provozovatele DS. Jde o chyby v obecném nastavení DGN výkresů a prvků (např. souřadný systém, pracovní jednotky, vlastnosti prvků), vnitřní strukturu DGN prvků (rozpory s tabulkou atributů) a nesoulad mezi obsahem účelového souboru Měřených bodů PZ a definičními body DGN prvků ve výkresech Plynárenského zařízení (včetně výkresu Existujícího PZ) a některé chyby topologie.
   2. Jako VAROVÁNÍ jsou vyhodnocovány méně závažné rozpory s geodetickou směrnicí, které nebrání úspěšnému dokončení automatické formální kontroly a importu dat do interního GIS systému provozovatele DS. Jde o některé chyby topologie a struktury textových popisů. Posouzení závažnosti těchto chyb provádí technik dokumentace PZ v rámci akceptace přejímky, protože stanovení jednoznačných a objektivních kritérií je problematické.

  Protokol formální kontroly (4) lze v případě potřeby uložit na lokální disk stisknutím tlačítka Stáhnout (5), které je umístěné v zápatí protokolu. Pokud byla přejímka předána v testovacím režimu, tzn. bez souboru OVERENI_UOZI.TXT, nekontroluje se, zda bylo geodetické zaměření ověřeno v souladu se Zeměměřickým zákonem. Po dokončení opravy v režimu Editace přejímky stiskněte tlačítko Předat ke kontrole a postupujte stejně jako v předchozím kroku.

  Krok 7 – Oprava přejímky, kterou schvalující technik zamítl

  Při zamítnutí přejímky schvalujícím technikem je na všechny Kontaktní e-mailové adresy zaslán notifikační mail. Zamítnutá přejímka je v Přehledu přejímek ve stavu Zamítnuto (1) a v bublinové nápovědě ikony „i“ se zobrazuje Důvod zamítnutí (2). Ikonou Tužka otevřete přejímku pro editaci a nahraďte všechny dokumenty přejímky, jsou označeny ikonou „!“ a lze je stisknutím tlačítka Vyberte soubory nahradit stejně pojmenovaným opraveným dokumentem. Náhrada je signalizována ikonou Šipky. Po dokončení opravy v režimu Editace přejímky stiskněte tlačítko Předat ke kontrole a postupujte stejně jako v předchozím kroku.

  Pokud je vše v pořádku, pak schvalující technik přejímku schválí a notifikační mail o schválení přejímky je zaslán na všechny Kontaktní e-mailové adresy. Přejímku máte k dispozici v Přehledu přejímek ve stavu Schváleno (3) po dobu jednoho měsíce, pak se přestane zobrazovat.

  V případě, že se Vám nepodaří zpracovat přejímku geodetického zaměření podle této nápovědy, kontaktujte nás, prosíme, na e-mailové adrese distribuce-plynu-online@gasnet.cz.

  Videonávody