Registrace uživatele - odborná veřejnost

Uživatel registrovaný jako odborná veřejnost získá přístup k žádosti o vektorová data pro odbornou veřejnost.
Odborná veřejnost = Úředně oprávněný zeměměřický inženýr, Autorizovaná osoba ČKAIT, Autorizovaná osoba ČKA apod.
Registrační údaje
Adresa

Pro žadatele u Odborné kvalifikace „Jiné“ vyplňte adresu firmy, u ostatních vyplňte adresu osoby, která žádá o registraci.

Provozovatel distribuční soustavy GasNet, s.r.o. (dále jen "PDS") je Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“). Žadatel bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje, uvedené v této žádosti, zejména identifikační a adresní údaje (např. jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště), elektronické kontaktní údaje (např. e-mail), jiné elektronické údaje (např. IP adresa), osobní údaje spojené se smluvním vztahem (např. identifikace pozemku a nemovitosti), budou zpracovávány v souladu s Nařízením, a to na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností Žadatele, vzniklých v souvislosti s touto Žádostí. K jiným účelům nesmí být těchto osobních údajů použito. V případě neúplného vyplnění této Žádosti si Správce vyhrazuje právo dožádání dalších informací.

Aktualizovaný seznam zpracovatelů osobních údajů, jakož i ucelené informace o zpracování osobních údajů a výčet práv a povinností Správce a Subjektu údajů jsou zveřejněny na webové stránce PDS https://www.gasnet.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-gn.

* položky takto označené jsou povinné