Nápověda

Elektronická přejímka technické dokumentace samostatné přípojky

Schéma procesu elektronické přejímky technické dokumentace samostatné přípojky

Celý proces elektronické přejímky probíhá z pohledu Dodavatele stavby na portálu DPO a skládá se ze tří základních částí:

 1. Příprava a předání technické dokumentace Dodavatelem stavby
 2. Automatická kontrola formálních náležitostí technické dokumentace portálem DPO
 3. Akceptace technické dokumentace technikem připojování PZ, jejíž výsledek (schválení nebo zamítnutí) portál DPO zobrazí

Příprava technické dokumentace v elektronické formě

Požadavky na technickou dokumentaci samostatné přípojky jsou uvedeny v seznamu „Dokumentace k předání staveb plynovodních přípojek do 4 barů včetně z OC nebo PE realizovaných technickým partnerem“, tento seznam je při každé změně zasílán na kontaktní e-mailové adresy všech technických partnerů. Pro úspěšné zahájení elektronické přejímky musí předávané dokumenty splňovat formální náležitosti, které portál DPO automaticky kontroluje. Teprve dokumenty splňující tyto formální náležitosti se dostanou k technikovi připojování PZ, který hodnotí jejich věcnou správnost. Portál DPO kontroluje tyto formální náležitosti:

 1. Název dokumentu odpovídá požadovanému formátu (text STAVBA ve vzorovém názvu souboru nahraďte 10-místným číslem stavby, oddělte podtržítkem od kódu dokumentu a za podtržítko můžete do textu POPIS doplnit nepovinný text, který blíže specifikuje obsah dokumentu)
 2. Byl předán požadovaný počet dokumentů (povinné dokumenty jsou označeny v seznamu výše, pro některé typy lze předat pouze 1 dokument)
 3. Maximální velikost jednoho dokumentu je 25 MB (dokumenty skenujte barevně jako rastr, tzn. bez textové vrstvy, v rozlišení max. 300 – 600 dpi)
 4. Dokument je ve formátu PDF/A (naskenované dokumenty převeďte s využitím funkce portálu DPO Přejímka dokumentace / Konverze do PDFA)
 5. Dokument je opatřen platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který nepoškozuje formát PDF/A a má minimální požadovanou platnost 48 hodin, nezbytnou pro zahájení dlouhodobé údržby dokumentu v Digitálním archivu innogy

Kromě dokumentů technické dokumentace můžete v rámci elektronické přejímky předat i další pomocné dokumenty, např. smlouvu o zajištění provozu plynovodní přípojky, které nemusí splňovat žádné formální náležitosti s výjimkou maximální velikosti dokumentu.

Podepisování dokumentů elektronickým podpisem

Při podepisování dokumentů elektronickým podpisem dodržujte tato pravidla:

 1. Naskenovaný dokument nejdříve zkonvertujte do formátu PDF/A, teprve pak ho podepište.
 2. Pro podepisování využívejte doporučené aplikace a typ podpisu doporučený pro konkrétní aplikaci

Některé aplikace, resp. některá jejich nastavení, při vytváření elektronického podpisu poškozují formát PDF/A. Dokument podepsaný takovou aplikací s nevhodným nastavením neprojde kontrolou PDF/A při předání přejímky, přestože byl před podepsáním na portálu DPO správně konvertován. Poškození formátu PDF/A lze předejít pouze výběrem správné aplikace a využitím doporučeného typu podpisu.

Obecně platí, že většina zdarma i komerčně dostupných aplikací nepoškodí formát PDF/A v případě, že se dokumenty podepisují neviditelným podpisem. Neznamená to však, že využívání neviditelného podpisu je povinné. Je pouze nezbytné, aby při podepisování nedošlo k poškození formátu PDF/A a podepsaný dokument prošel kontrolou PDF/A při předání přejímky.

Zápis o technické přejímce

Pro elektronickou přejímku na portálu DPO, prosíme, používejte nový vzor Zápisu o technické přejímce, který je určen pro elektronické podepisování, a který vyplněné datum přejímacího řízení nahrazuje příslušným údajem v elektronickém podpisu.

U zápisů podepsaných neviditelným elektronickým podpisem, který se nezobrazuje v textu dokumentu, lze datum přejímacího řízení zjistit pouze z vlastností elektronického podpisu. Dokument otevřete v programu Adobe Reader, z pruhu nástrojů v levé části aplikačního okna vyberte Podpisy (1), klikněte na Podpis zástupce provozovatele DS (2) pravým tlačítkem myši, v kontextovém menu zvolte nabídku Zobrazit vlastnosti podpisu (3) a v dialogovém okně uvidíte Datum a čas podepsání dokumentu (4).

Krok 1 – Zahájení elektronické přejímky technické dokumentace

Do webového prohlížeče zadejte adresu portálu DPO https://dpo.gasnet.cz a zvolte nabídku Přejímka dokumentace (1). Zadejte Vaše přihlašovací údaje, tzn. uživatelské jméno a heslo, které jste získali při registraci uživatele typu Dodavatel / Technický partner. Zvolte nabídku Založit přejímku (2), v bloku Typ přejímky vyberte typ přejímky TD – samostatná přípojka (3) a klikněte na tlačítko Další krok (4).

Krok 2 – Identifikace stavby a etapy, pro kterou se technická dokumentace předává

V bloku Stavba zadejte Číslo stavby (1) a stiskněte tlačítko Načti (2). Portál DPO ověří existenci stavby v interním systému innogy. Pokud stavba neexistuje, nelze pokračovat v přejímce. Pokud stavba existuje a má zadanou alespoň jednu etapu, zobrazí se výběrové pole Etapa stavby (3), ze kterého vyberete etapu stavby, pro kterou předáváte technickou dokumentaci (stavby samostatných přípojek mají zpravidla jednu etapu). Technologii zadávat nemusíte, u tohoto typu přejímky má vždy hodnotu Místní sítě (4). Po vyplnění požadovaných údajů stiskněte tlačítko Založit přejímku (5). V tomto okamžiku je přejímka založena, po otevření nové záložky kliknutím na nabídku Přehled přejímek (6) s přidržení klávesy Ctrl uvidíte přejímku na prvním místě Seznamu přejímek (7) a kdykoliv se můžete vrátit k jejímu dokončení bez nutnosti znovu zadávat dříve vyplněné údaje.

Krok 3 – Zadání kontaktních údajů pro zasílání notifikačních mailů

V bloku Kontaktní údaje zadejte do povinného pole Preferovaný hodnotitel (1) e-mailovou adresu technika připojování PZ, kterému obvykle předáváte technickou dokumentaci. Na tuto e-mailovou adresu zašle portál DPO notifikační mail ve chvíli, kdy automatické formální kontroly proběhnou úspěšně a dokumenty přejímky budou k dispozici pro akceptaci v interním systému innogy. Na e-mailové adresy uvedené ve třech polích Kontaktní mail zašle portál DPO notifikační mail v okamžiku, kdy technik připojování PZ přejímku v interním systému innogy schválí nebo zamítne. Dvě nepovinná pole Kontaktní email (2) můžete v případě potřeby využít k zadání e-mailových adres dalších kolegů, které chcete informovat o schválení nebo zamítnutí přejímky. Po zadání e-mailových adres stiskněte tlačítko Další krok (3).

Krok 4 – Vložení dokumentů technické a ostatní dokumentace

V bloku Technická dokumentace vidíte seznam předávaných dokumentů, u každého dokumentu Vás portál DPO v bublinové nápovědě skryté za ikonou „i“ (1) informuje o správném názvu a povoleném počtu vkládaných dokumentů, ikona „!“ (2) signalizuje povinný dokument. Stiskněte tlačítko Vyberte soubory (3), v dialogovém okně operačního systému Zvolte soubory k nahrání (4) a potvrďte. Dialogové okno podporuje hromadný výběr, tzn. že můžete najednou vybrat a nahrát všechny dokumenty přejímky, které se nachází v jednom adresáři. Pro každý nahrávaný dokument zobrazí portál DPO v dolní části bloku Technická dokumentace výsledek operace (5). Pokud se nahrávání podaří, zobrazí portál DPO název dokumentu v Seznamu předávané dokumentace (6) a v případě potřeby je možné ho kliknutím na ikonu Koš smazat. Pokud se nahrávání nepodaří, je možné dokument znovu vybrat a nahrávání opakovat. Kliknutím na tlačítko Další krok (7) přejděte do bloku Ostatní dokumentace (8), kde lze stejným způsobem nahrát pomocné dokumenty přejímky, které nepodléhají žádným formálním požadavkům.

Krok 5 – Předání přejímky k automatické formální kontrole a ověření výsledku

V posledním bloku Zpracování se nachází tlačítko Předat ke kontrole, které je aktivní pouze v případě, že přejímka obsahuje všechny požadované dokumenty. Po jeho stisknutí se text změní na Odesílám. Počkejte, než se text změní zpět na Předat ke kontrole a tlačítko se stane neaktivním. To je signál, že portál DPO zahájil u PDF dokumentů kontrolu kompatibility se standardem PDF/A-1B a kontrolu elektronického podpisu, tzn. zda je podpis kvalifikovaný a má minimální požadovanou platnost 48 hodin, nezbytnou pro zahájení dlouhodobé údržby dokumentu v Digitálním archivu innogy. Vyberte nabídku Přehled přejímek (1) a ve sloupci Stav (2) uvidíte jednu z následujících možností:

 • Probíhá hodnocení (3) – formální kontroly proběhly úspěšně, technik připojování PZ obdržel notifikační mail a přejímka je připravena na jeho akceptaci v interním systému innogy, ikona Oko signalizuje, že přejímku v tomto stavu nemůžete editovat
 • Chyba formální kontroly (4) – některý z dokumentů neprošel formální kontrolou, kliknutím na ikonu Tužka otevřete detail přejímky a opravte chyby podle postupu v následujícím kroku
 • Probíhá formální kontrola – formální kontroly, které běžně proběhnou do 60 vteřin, ještě nebyly dokončeny, opakovaným výběrem nabídky Přehled přejímek můžete informace o průběhu kontrol aktualizovat nebo můžete počkat na automatickou aktualizaci zobrazení, které se provádí každou minutu (pokud je po uplynutí 5 minut předaná přejímka stále v tomto stavu, zašlete její detaily na e-mailovou adresu distribuce-plynu-online@gasnet.cz)

Krok 6 – Oprava přejímky, ve které automatická formální kontrola nalezla chyby

Kontaktní maily a dokumenty přejímky, která je ve stavu Chyba formální kontroly otevřená pro editaci, lze opravit, kromě dokumentů, u nichž kontrola nenašla žádnou chybu, tyto dokumenty jsou označeny ikonou Hodiny (1). Dokumenty, které kontrola označila jako chybné jsou označeny ikonou „!“ (2) a lze je stisknutím tlačítka Vyberte soubory nahradit stejně pojmenovaným opraveným dokumentem nebo kliknutím na ikonu Koš vymazat a vložit odlišně pojmenovaný opravený dokument. Náhrada je signalizována ikonou Šipky (3). Podrobné informace o zjištěných chybách se zobrazí po kliknutí na ikonu Soubor (4) v Protokolu formální kontroly (5), který pro každý PDF dokument obsahuje informaci o výsledku kontroly formátu PDF/A a výsledku kontroly elektronického podpisu (6). Po dokončení opravy v režimu Editace přejímky stiskněte tlačítko Předat ke kontrole a postupujte stejně jako v předchozím kroku.

Krok 7 – Oprava přejímky, kterou technik připojování PZ zamítl

Při zamítnutí přejímky technikem připojování PZ je na všechny Kontaktní e-mailové adresy zaslán notifikační mail. Zamítnutá přejímka je v Přehledu přejímek ve stavu Zamítnuto (1) a v bublinové nápovědě se zobrazuje Důvod zamítnutí (2). Ikonou Tužka otevřete přejímku pro editaci (důvod zamítnutí se zobrazuje i v záhlaví editačního režimu přejímky) a nahraďte dokumenty, které technik připojování PZ zamítl. Stejně jako dokumenty, které formální kontrola vyhodnotila jako chybné (viz předchozí krok), jsou tyto dokumenty označeny ikonou „!“ a lze je stisknutím tlačítka Vyberte soubory nahradit stejně pojmenovaným opraveným dokumentem. Náhrada je signalizována ikonou Šipky, ale dokument už nelze smazat. Dokumenty, které technik připojování PZ schválil, nelze nahradit, jsou označeny ikonou Zaškrtnutí. Po dokončení opravy v režimu Editace přejímky stiskněte tlačítko Předat ke kontrole a postupujte stejně jako v předchozím kroku.

Pokud je vše v pořádku, pak technik připojování PZ potvrdí Zápis o technické přejímce svým elektronickým podpisem a přejímku schválí. Notifikační mail o schválení přejímky, obsahující odkaz pro stažení podepsaného Zápisu o technické přejímce, je zaslán na všechny Kontaktní e-mailové adresy. Přejímku máte k dispozici v Přehledu přejímek ve stavu Schváleno (3) po dobu jednoho měsíce, pak se přestane zobrazovat.

V případě, že se Vám nepodaří zpracovat přejímku technické dokumentace podle této nápovědy, kontaktujte nás, prosíme, na e-mailové adrese distribuce-plynu-online@gasnet.cz.

Videonávody